Regulamin usług

REGULAMIN Serwisu INTERNETOWEGO
E-Praca-Dyplomowa.pl
§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania ze Serwisu
internetowego znajdującego się pod adresem URL http://www.E-Praca-Dyplomowa.pl/regulamin/,
zwanego dalej „Serwisem”.
2. Adres Serwisu i dane kontaktowe: adres internetowy – http://www.E-Praca-Dyplomowa.pl e-mail –
kontakt@e-praca-dyplomowa.pl.
3. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Serwisu powinna zapoznać się z jego
Regulaminem.
4. Dokonywanie zakupów usług w Serwisie oraz prawidłowe korzystanie z niego wymaga od
Zamawiającego posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.

§ 2. Rodzaje i zakres działalności Serwisu

1. Za pośrednictwem Serwisu prowadzone jest na odległość za pomocą sieci Internet świadczenie
usług drogą elektroniczna obejmujących, usługi edukacyjne, takie jak korepetycje lub indywidualne
konsultacje naukowe, jak również redakcję językowa i korektę, w tym również korektę stylistyczną
tekstów, naukowych i publicystycznych, pomoc edytorską , w szczególności w zakresie
formatowania , składu i łamania tekstu. Szczegółowy opis każdej ze świadczonych usług znajduje się
na stronie internetowej https://e-praca-dyplomowa.pl. W zakładce oferta.
2. Pomoc korepetytorska, świadczona przez Serwis, odbywa się w postaci Wirtualnych Konsultacji. Użytkownik serwisu zobowiązany jest do szczegółowego wskazania w zamówieniu zakresu i tematyki korepetycji.
3. Ustalanie szczegółów Wirtualnych Korepetycji odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej, o adresie mailowym:
kontakt@e-praca-dyplomowa.pl.
4. Wirtualne Korepetycje zawsze realizowane na indywidualne
zamówienie użytkownika i zgodnie z wszystkimi wytycznymi Zamawiającego.
5. Wszystkie Wirtualne Korepetycje przeprowadzone przez Serwis, mają charakter informacyjny i stanowią jedynie pomoc do napisania
własnego opracowania naukowego czy innej usługi.
6. Serwis nie realizuje prac magisterskich, licencjackich, dyplomowych, prezentacji
maturalnych czy innych tego typu prac, a jedynie świadczy usługi korepetytorskie, które są pomocne przy
pisaniu własnej pracy naukowej.
7. Usługi realizowane przez Serwis odnosić się będą do dziedziny nauki lub tematu korepetycji przedstawionych przez Zamawiającego. Wszelkie sugestie odnoszące się do Zlecenia, przesłane przez Zamawiającego, maja jedynie charakter informacyjny i zostaną, w miarę możliwości, uwzględnione podczas realizacji usługi.
8. Do realizacji usługi Serwis może korzystać a narzędzi wykorzystujących uczenie maszynowe, sieci neuronowe oraz inne narzędzia AI.

§ 3. Polityka prywatności
1. Zamawiający poprzez mailowe złożenie zamówienia usług wyraża zgodę na zbieranie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego
Regulaminu i świadczonych na jego podstawie usług.
2. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Zamawiającego dobrowolnie. Dane
przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w
szczególności w celu:
a) zawarcia umowy świadczenia usług droga elektroniczną ,
b) wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży usługi ,
c) zaksięgowania transakcji w informatycznym systemie księgowym Serwisu przez okres wymagany
przepisami prawa oraz przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym
dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych przez Serwis,
d) przechowania danych osobowych Zamawiającego w bazie Zamawiających.
3. Za dodatkową zgodą udzieloną przez Zamawiającego, zgromadzone dane osobowe mogą być
również wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu
przedstawiania Zamawiającemu oferty handlowej Serwisu oraz innych informacji marketingowych
związanych ze Serwisem.
4. W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie
przesyłania wiadomości mailowej lub składania zamówienia (wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej
droga elektroniczną), konieczne jest jedynie podanie w tym celu adresu e-mail, na który przesyłane
będą informacje handlowe od Administratora. Z przesyłania takich informacji Zamawiający może w
każdej chwili zrezygnować, logując się na swoje konto w Serwisie lub klikając link anulujący
subskrypcję znajdujący się w stopce każdego newslettera.
5. Zamawiający w każdej chwili ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do
ich poprawienia oraz żądania ich usunięcia;
6. Administrator informuje, iż Zamawiający nie ma obowiązku podania swoich danych osobowych,
jednakże odmowa ich podania uniemożliwi prawidłowe wykonanie wobec Zamawiającego usług
określonych w Regulaminie oraz świadczeń wynikających z umowy zawieranej miedzy Serwisem a
Zamawiającym.
7. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym zapewnić właściwy stopień
bezpieczeństwa.
8. Serwis informuje Zamawiającego iż oferowane usługi za pośrednictwem Serwisu świadczone są za
pośrednictwem publicznej sieci Internet. W związku z powyższym Serwis zwraca uwagę
Zamawiających na to, iż korzystanie z usług Serwisu może wiązać się z ryzykiem związanym z
ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet
pomiędzy Serwisem a Zamawiającym.
9. Informacja o zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez Serwis drugiej
stronie treści zawieranej umowy:
a) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej umowy następuje przez
przesłanie stosownej wiadomości e-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży Usługi.
b) Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje
przez wysłanie Zamawiającemu i na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez
przekazanie Zamawiającemu specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu.
c) Treść zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie
teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Zamawiającemu.
§ 4. Wymogi techniczne
1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Serwisu stacja/ urządzenie końcowe
Zamawiającego winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:
a) aktywne łącze internetowe,
b) Procesor 1,5 GHz lub o wyższych parametrach, pamięć RAM co najmniej 4GB. ,
c) System operacyjny co najmniej Windows XP.
d) włączona akceptacja Skryptów Java i PHP
2. Serwis nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
3. Instalacja oprogramowania o którym mowa w ustępie 1 i 2 jest przedmiotem oddzielnej umowy
licencyjnej pomiędzy Zamawiającym a licencjodawcą.
4. Witryna internetowa Serwisu dopasowana jest do rozdzielczości ekranu 1366×768.
§ 5. Zasady składania zmówień i nabywania usług
1. Informacje podane na stronach internetowych Serwisu, w tym informacje o oferowanych usługach
a w szczególności ich opisy, oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art.
71 Kodeksu Cywilnego.
2. Przystępując do współpracy z Serwisem, Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że
wszelkie materiały szkoleniowe, materiały edukacyjne lub inne teksty przekazywane
Zamawiającemu, są przedstawieniem określonego zagadnienia w oparciu o ogólnodostępną
literaturę, wyrażonym w postaci cytatów i parafraz i należy je traktować jako materiał pomocniczy,
punkt wyjścia do napisania własnej, samodzielnej pracy.
3. W celu prawidłowego rozpoczęcia korzystania z usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu
Zamawiający powinien dokonać zamówienia w jeden z następujących sposobów :
a) po ustaleniu szczegółów zamówienia z konsultantem serwisu należy dokonać zamówienia za pomocą poczty elektronicznej, na adres: kontakt@e-praca-dyplomowa.pl,
Każdorazowo w treści zamówienia Zamawiający powinny zostać zawarte przynajmniej
następujące informacje: podać swoje dane kontaktowe tj;Imię i nazwisko, adres zamieszkania,
adres email, numer telefonu, opis i zakres zagadnienia, opis wymogów formalnych,, wskazanie
oczekiwanego terminu realizacji zamówienia , Ew. załączony powinien zostać tekst podlegający
korekcie lub redakcji, tak aby możliwa była ocena możliwego stopnia zmian wymaganych do
wprowadzenia w tekście i oszacowania czasu w jakim możliwe jest ich wprowadzenie. Wszelkie
dostarczane przez Zamawiającego materiały powinny być przesyłane w formie dokumentów
edytowalnych następujących formatach: doc, docx lub odt.
4. Najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych po dniu złożenia zamówienia Zamawiający otrzyma
wiadomość email na adres wskazany przy złożeniu zamówienia potwierdzenie przyjęcia lub
odrzucenie zamówienia zawierające wycenę usługi wraz z proponowanym harmonogramem
realizacji poszczególnych świadczeń i dodatkowymi informacjami dotyczącymi warunków
realizacji świadczeń i terminów płatności Komunikacja związana z prawidłową realizacją usługi
odbywa się droga mailową, za pośrednictwem adresu mailowego: e.praca.dyplomowa@gmail.com
5. Serwis odmówi realizacji Usługi, jeśli uzna, że z uwagi na niską jakość Tekstu ilość koniecznych
poprawek przekraczałaby najszerszy nawet zakres Usługi, tj. Redakcję. Serwis wychodząc z
założenia, że Redaktor nie może stać się niejako autorem Tekstu, zmuszony będzie w takich
wypadkach odmówić realizacji Usługi.
6. Serwis może także odmówić realizacji Usługi, jeśli uzna, że żaden z Wirtualnych Redaktorów nie posiada wiedzy i kwalifikacji odpowiednich do realizacji Usługi.
7. Realizacja zamówienia, po kliknięciu przez Zamawiającego przycisku „zamawiam i płacę”
rozpoczyna się niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na konto Serwisu.tj. nie później niż w
ciągu 1 dnia roboczego
8. Wszelkie płatności za usługi realizowane są za pomocą przelewu na numer konta:
PKO BP 70 1020 4027 0000 1902 1503 0625.
9. Wysokość oraz terminy wpłat ustalane są przez strony w formie potwierdzenia przyjęcia
zamówienia do realizacji i jego akceptacji przez Zamawiającego.
10. Cena za świadczone usługi płatna jest co do zasady w dwóch ratach, I rata płatna jest wraz
zawarciem umowy, druga wraz zakończeniem świadczenia usługi, szczegółowe warunki
płatności ich terminy określone są w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.
11. Terminy realizacji poszczególnych świadczeń w ramach usługi , w tym odbioru poszczególnych
części skorygowanego tekstu lub realizacji Wirtualnych Korepetycji ustalane są między Stronami na
początku współpracy, w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Serwis.
12. Okres związania umową pomiędzy Serwisem a Zamawiającym, rozpoczyna się w momencie
wpłaty pierwszej raty na konto Serwisu, a kończy po uregulowaniu wszystkich opłat i
zrealizowaniu świadczeń zgodnie z umową lub rozwiązaniu umowy w innym trybie .
13. Całkowity koszt usługi ustalany jest między stronami na początku współpracy, wskazywany przy
składaniu zamówienia przez zamawiającego, i ostatecznie potwierdzany dokumencie
potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Po otrzymaniu potwierdzenia Zamówienia Zamawiający
dla rozpoczęcia realizacji usługi zobowiązany jest dokonać wpłaty ustalonej kwoty przelewu, zgodnie z danymi w otrzymanym potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.
14. Zamówione przez zamawiającego wirtualne korepetycje odbędą się w terminie ustalonym przy w potwierdzeniu jego przyjęcia.
15. Zamawiający ma prawo do żądania dokonania przez Serwis poprawek dokonanej korekty ,
przesłanych przez zamawiającego materiałów lub innych tekstów, przez cały
okres realizacji zlecenia oraz w ciągu 14 dni od zakończenia realizacji usługi. Po upływie
powyższego terminu Serwis ma prawo odmowy dokonania poprawek w zakresie
w jakim poprawki przekraczają zakres prawidłowego wykonania usługi określonej w
potwierdzeniu przyjęcia zamówienia i ogólnej odpowiedzialności Serwisu wynikającej z
przepisów Kodeksu Cywilnego. Za dokonywanie dodatkowych poprawek w zakresie
wykraczającym poza pierwotne warunki usługi naliczane są dodatkowe opłaty, wysokość opłat
ustalana jest przez Serwis, informacja o wycenie jest wówczas przesyłana Zamawiającemu
przed wykonaniem poprawek.
16. Serwis, przed dokonaniem potwierdzenia zakupu określonej usługi , przedstawia Zamawiającemu
następujące informacje:
a. dokładny opisu danej usługi i jej cech;
b. łączną cenę zamówionych usług wraz z podatkami,
c. dotyczące sposobu i terminu zapłaty
d. dotyczące sposobu i terminu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę.
17. Zamawiający składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści
Regulaminu Serwisu oraz informacjami wskazanymi w ust. 2,
18. Regulamin serwisu dostępny jest na stronie Serwisu w zakładce Regulamin.
19. Link do regulaminu serwisu zostanie przesłany Zamawiającemu przed złożeniem zamówienia przez Zamawiającego.
20. Wszystkie ceny podawane na stronach Serwisu są w złotych polskich.
21. Serwis zobowiązuje dostarczenia świadczenia usług w sposób nie wadliwy
22. Zamawiający i Serwis związani są ceną usługi wskazaną w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia i
zaakceptowaną przez Zmawiającego poprzez mailową akceptację treści zamówienia.
23. W Serwisie honorowane są następujące sposoby płatności:
a) zwykły przelew.
24. Termin na wykonanie płatności wskazany jest potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji i co
do zasady nie powinien być on dłuższy niż 1 dni od przesłania potwierdzenia przyjęcia zamówienia
do realizacji.
25. Na wykonaną usługę wystawiana jest faktura. Zamawiający zobowiązany jest do podania pełnych danych
niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury:
a) Imię i nazwisko/firmę,
b) Adres zamieszkania/siedziby,
c) Numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne),
d) Numer zamówienia,
e) Adres korespondencyjny
Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Zamawiający wyraża zgodę na otrzymywanie
na podany przez siebie adres email informacji związanych z przebiegiem transakcji, zawiadomień o
zmianach w niniejszym Regulaminie.
26. Inne informacje dotyczące działania Serwisu, a także zawierające informację handlową o nowych
produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu oraz promujących produkty partnerów
Administratora przesyłane będą tylko tym Zamawiającym, którzy wyrazili na to zgodę.
§ 6. Reklamacje
1. W zakresie reklamacji Zamawiający będący Konsumentem może
realizować uprawnienia przyznane przez przepisy.
2. W szczególności podstawą do ewentualnych reklamacji jest
niedotrzymanie przez Serwis terminów wykonania usługi korekty lub redakcji stylistycznej lub
przeprowadzenia Wirtualnych Korepetycji, ustalonych w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do
realizacji.
3. Wszelkie reklamacje należy składać pod adresem mailowym:
kontakt@e-praca-dyplomowa.pl.
4. Wnosząc reklamację, prosimy o podanie następujących danych: imię
i nazwisko Zamawiającego, adres, dane pozwalające na identyfikację sprzedaży (np. email, imię i
nazwisko, adres zamieszkania, numer zamówienia, datę transakcji), przedmiot i przyczynę
reklamacji, dane kontaktowe. Reklamacje zgłaszane przez Zamawiającego będą rozpatrywane w
terminie do 14 dniu od momentu ich zgłoszenia. Brak oświadczenia w tym terminie uważa się za
uznanie roszczeń zgłoszonych przez Zamawiającego.
5. Zamawiający zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej
reklamacji tą samą drogą, jaką przesłana została reklamacja, chyba, że Zamawiający zastrzeże inną
formę kontaktu. Rozstrzygnięcie reklamacji zostanie dodatkowo przesłane drogą elektroniczną na
wskazany przez Zamawiającego adres e-mail.
6. W przypadku uwzględnienia reklamacji Zamawiającego, Serwis zobowiązuje się uczynić zadość żądaniu reklamacyjnemu, które powinno być dokonane w terminie do 14 dni od dnia rozstrzygnięcia zgłoszenia reklamacyjnego.
7. Zamawiającemu przysługuje prawo do odwołania się od decyzji reklamacji w terminie 3 dni od otrzymania decyzji na temat rozstrzygnięcia zgłoszenia reklamacyjnego.
§ 7. Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający będący konsumentem co do zasady ma prawo do pisemnego odstąpienia od
zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni od dnia jej zawarcia tj. od
momentu dokonania Zlecenia Przelewu płatności za
usługę zgodnie z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia. Do zachowania czternastodniowego
terminu, wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed
jego upływem. Serwis dopuszcza możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą
elektroniczną na adres :e.praca.dyplomowa@gmail.com. Po otrzymaniu oświadczenia drogą elektroniczną,
Serwis niezwłocznie prześle Zamawiającemu będącemu konsumentem, na trwałym nośniku
potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Korzystanie z przedmiotowego
formularza jest fakultatywne.
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na
odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźna zgoda konsumenta,
który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez
przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki
termin przydatności do użycia;
d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,
zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
e) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o
prenumeratę;
f) zawartej w drodze aukcji publicznej;
g) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie
świadczenia rozpoczęło się za wyraźna zgoda konsumenta przed upływem terminu do
odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia
od umowy.
3. Zmawiający zawierając umowę z Serwisem na realizację usług będących w jego ofercie dostępnych
na stronie http://www.E-Praca-Dyplomowa.pl/oferta.html, wyraża żądanie niezwłocznego rozpoczęcia
świadczenia usług przed upływem okresu w którym przysługiwałoby mu ustawowe prawo
odstąpienia o którym mowa w punkcie 1 . W ramach świadczenia usług objętych ofertą Serwisu
przed upływem terminu na odstąpienie od umowy dostarczane są treści cyfrowe , które nie są
zapisane na nośniku materialnym, a ze względu na warunki i terminy realizacji usług zamawiający
wyraża zgodę na takie rozpoczęcie świadczeń. W związku z powyższym zamawiającemu który
wyraża zgodę na świadczenie usług przez Serwis na wskazanych warunkach nie przysługuje
ustawowe prawo odstąpienia o którym mowa w punkcie 1.
§ 8. Postanowienia końcowe i opis możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów
rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek
praw Zamawiającego będącego jednocześnie Konsumentem przysługujących mu na mocy
bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego
Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa
brytyjskiego.

A. FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Informujemy, iż formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od
umowy. Korzystanie z formularza jest fakultatywne.
Ja/My(*) niniejszym informuje/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na
wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)
Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
Data
(*) Niepotrzebne skreślić.