Co to jest praca przejściowa

Jedną z aktywnych form zajęć dydaktycznych coraz częściej prowadzonych przez szkoły wyższe jest tzw. proseminarium, w ramach których studenci przygotowują prace przejściowe. Jest to samodzielnie przygotowane pisemne opracowanie, które ma za zadanie możliwie jak najdogłębniej charakteryzować rozwiązywany problem lub omawiane zagadnienie. Proseminarium kończy się uzyskaniem zaliczenia na ocenę na podstawie spełnienia wymagań ustalonych przez prowadzącego zajęcia i omówionych wcześniej ze studentami.

Ogólne cele pracy przejściowej to:

  • przygotowanie studenta do samodzielnej metodycznej i systematycznej pracy oraz nauki niezbędnej do rozwiązywania wybranych zagadnień w pojedynkę,
  • nabycie zdolności formułowania treści naukowych i poprawnego wnioskowania, a także umiejętności prowadzenia dyskusji,
  • zdobycie przez studenta doświadczenia umożliwiającego samodzielną realizację późniejszej pracy dyplomowej (licencjackiej/magisterskiej).

Pisanie prac przejściowych – najważniejsze zasady

Tematyka prac przejściowych powinna być związana przede wszystkim z programem kształcenia na konkretnym kierunku podjętym przez studenta. Obszary oraz ogólne tematy tego typu prac są najczęściej zgłaszane przez osoby prowadzące proseminarium. Jednak studenci mogą również samodzielnie zaproponować tematykę pracy przejściowej, konsultując ją z wykładowcą.

Pisanie pracy przejściowej powinno przebiegać według następującego schematu

  • strona tytułowa z tematem,
  • spis treści,
  • wstęp, zawierający krótkie omówienie tematyki, celu oraz zakresu pracy,
  • merytoryczna treść pracy, zgodna z jej zakresem i tematem,
  • wnioski wraz z oceną rozwiązywanego problemu,
  • spis wykorzystanej literatury źródłowej,
  • załączniki: tabele, rysunki, itp.

Nie ma sztywno ustalonego rozmiaru pracy przejściowej. Przyjmuje się, że zarówno liczba stron, jak i jej forma powinny być ściśle dostosowane do zakresu merytorycznego omawianego zagadnienia bądź rozwiązywanego problemu. Orientacyjna, zalecana objętość, jaką może mieć praca przejściowa, waha się w granicach od 15 do 30 stron znormalizowanych.