Wymogi edytorskie pracy dyplomowej. Gdzie ich szukać?

Przedmiotem oceny każdej pracy dyplomowej jest jej strona formalna, a to oznacza, że przy jej pisaniu student powinien bezwzględnie przestrzegać ustalonych wymogów edytorskich. Wytyczne oraz zasady pisania pracy dyplomowej wynikają przede wszystkim z regulaminu studiów uczelni i tam też należy ich szukać.

Praca dyplomowa zasadniczo powinna składać się z rozdziałów i podrozdziałów. Rozdziały główne należy zaczynać od nowej strony. Bardzo istotne jest, aby wszystkie rozdziały były odpowiednio długie (rozdział nie może liczyć sobie np. pół strony). Warto też pilnować, aby całość została równomiernie rozbudowana (nie tak, że jeden rozdział ma piętnaście stron,
a inny tylko dwie).

Wymogi edytorskie pracy dyplomowej określają m.in. wymagania językowe. Pożądaną cechą każdej pracy, nie tylko magisterskiej czy licencjackiej, jest poprawny język, odpowiedni styl, przestrzeganie zasad gramatycznych i interpunkcyjnych. Przekazywany czytelnikowi tekst powinien być komunikatywny i przejrzysty, a zdania zrozumiałe i raczej krótkie. Wątpliwości dotyczące ortografii i gramatyki najlepiej rozwiązywać, korzystając ze słowników języka polskiego.

Najczęściej stosowane formalne wymogi edytorskie

Wymogi edytorskie pracy dyplomowej dotyczą nie tylko treści, ale także takich elementów, jak strona tytułowa, wstęp, bibliografia, itp. Żadne reguły nie normują natomiast rozmiaru pracy. Podstawowym wymogiem jest wyczerpujące opracowanie tematyki. W zależności od dziedziny nauki, praca dyplomowa może sobie liczyć od kilkunastu (matematyka, fizyka) do kilkudziesięciu, a nawet przeszło stu stron (historia, ekonomia, itp.).

Zgodnie z większością regulaminów studiów uczelni maszynopis pracy dyplomowej powinien spełniać następujące wymagania:

  • format arkusza papieru A4 (pisane jednostronnie),
  • czcionka: Calibri lub Times New Roman,
  • wielkość czcionki podstawowej: 12 pkt,
  • odstęp między wierszami: 1,5 wiersza,
  • justowanie (wyrównanie tekstu do obu marginesów),
  • akapity rozpoczynane wcięciem,
  • ponumerowane strony (numer powinien znajdować się u dołu strony).

Jeśli nie do końca wiemy, czy przygotowana przez nas praca dyplomowa jest poprawna pod względem językowym, ortograficznym i gramatycznym, dobrym rozwiązaniem może okazać się profesjonalna pomoc edytorska.