Przysięga doktorska. Jak wygląda ślubowanie? Czym kończy się uzyskanie tytułu doktora?

W Polsce tytuł doktora nadaje się w drodze przewodu doktorskiego osobie, która posiada zawodowy tytuł magistra, magistra inżyniera, lekarza bądź inny równorzędny, zdała egzaminy doktorskie i obroniła rozprawę doktorską. Stopień naukowy doktora jest nadawany wyłącznie przez te wydziały szkół wyższych i placówki naukowe, które posiadają uprawnienia do jego nadawania.

Jednym z najważniejszych czynników mających wpływ na uzyskanie tytułu doktora, jest napisanie, a następnie obronienie pracy doktorskiej, określanej także mianem dysertacji.
W przypadku tego rodzaju pracy, oczekuje się, że będzie ona zawierała oryginalne wyniki autora, wnoszące ważne, nowe treści do rozwoju danej dziedziny naukowej. Praca doktorska w formie rozprawy jest pisana pod kontrolą oraz z pomocą promotora (w odróżnieniu od pracy habilitacyjnej, która jest tworzona samodzielnie).

Po zdaniu egzaminów i obronieniu pracy doktorskiej, ma miejsce uroczyste ślubowanie doktorskie z udziałem dziekana, w trakcie którego odbywa się najczęściej również wręczenie dyplomów.

W jaki sposób przebiega ślubowanie doktorskie?

Osoby, którym uczelnia nadała stopień naukowy tytuł doktora, składają ślubowanie doktorskie. Tekst ślubowania, nie tylko doktorskiego, ale i akademickiego, na ogół jest zamieszczany w statucie danej szkoły wyższej.

Ślubowanie doktorskie, często znane także jako przysięga doktorska, odbywa się po pomyślnym złożeniu egzaminów, na uroczystym zgromadzeniu, któremu przewodniczy dziekan szkoły wyższej. W trakcie ślubowania doktoranci muszą zobowiązać się, iż:

  • po pierwsze, szkoła wyższa, która nadała im zaszczytny tytuł doktora, zostanie przez nich zachowana we wdzięcznej pamięci, a w razie możliwości i sił, będą wspierać jej rozwój i strzec jej dobrego imienia,
  • po drugie, że zachowają zawsze nieskazitelną tę godność, którą uzyskali, nigdy nie poniżając jej żadnym czynem niegodnym,
  • po trzecie, że będą ochoczo i gorliwie uprawiać badania naukowe w swoich dziedzinach naukowych, nie z chęci wzbogacenia się czy osiągnięcia sławy, ale po to, by krzewić prawdę.

Doktoranci poprzez ślubowanie doktorskie ślubują i przyrzekają zgodnie ze swoim przekonaniem, a następnie dziekan nadaje im zaszczyty, które pragną otrzymać.